سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

 

آيين نامه تسهيلات آموزشی دانشجويان شاهد و ايثارگر


مصوب جلسه 304 مورخ 16/7/74 شوراي عالي برنامه ريزي پس از انطباق با مواد آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي 

تعريف : واژه هاي شاهد وايثارگر دراين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند:

الف : واژه شاهد به فرزند وزوجه شهيد؛ مفقودالثر؛اسير وجانباز 70 درصد وبالاتر اطلاق مي شود.

ب : واژه ايثارگر بريكي از مصاديق زير اطلاق مي شود : 

          - رزمنده اي كه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه داشته باشد .

          - جانبازي كه حداقل 25 درصدنقص عضو داشته باشد .

          - آزاده اي كه حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد .

 

 

1- تبصره الحاقي به ماده 4 -به دانشجوي جانبازي كه به علت ادامه درمان نتواند درمهلت تعيين شده براي ثبت نام مراجعه كند اجازه داده مي شود(مشروط براينكه گواهي پزشكي معتبري كه به تاييد كميسيون پزشكي ويا پزشك متعهد دانشگاه رسيده باشد ارائه نمايد ) كه تازمان حذف واضافه انتخاب واحد كند .

 

2- تبصره الحاقي به ماده 19 -دانشجويان شاهد وايثارگر مي توانند درهر نيمسال حداقل 10 واحد انتخاب كنند .

 

3- تبصره الحاقي به ماده 27 -دانشجوي شاهد وايثارگري كه با گذراندن 8 واحددرسي فارغ التحصيل مي شود ؛ درصورتي كه ميانگين نمرات نيمسال ماقبل او حداقل 15 با شد ؛ مي تواند دردوره تابستاني حداكثر 8 واحد انتخاب كند .

 

4- تبصره الحاقي به ماده 35و31 -دانشجوي ايثارگري كه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ نتواند درجلسه ويا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند؛ با تاييد مدارك توسط كميسيون پزشكي يا پزشك متعهد دانشگاه؛ مي تواند طبق برنامه اي كه از طرف گروه آموزشي ذيربط تعيين مي شود حداكثر تاپايان نيمسال بعدي درامتحان آن درس يا دروس شركت نمايد  درغير اين صورت درس يا دروس مذكور حذف مي شود .

 

5- تبصره الحاقي به ماده 31و35 -تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد وايثارگر دركلاس ويا جلسه امتحان با ستاد اموردانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه مي باشد .

 

6- تبصره الحاقي به ماده 37-دانشجوي شاهد وايثارگر ؛ مي تواند دودرس نظري خود را تا پنج هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي حذف نمايد. مشروط براينكه تعداد واحدهاي باقي مانده اواز 10 واحد كمتر نشود.

 

7- تبصره الحاقي به ماده 38- تشخيص قادرنبودن به ادامه تحصيل درنيمسال مورد نظر ؛ براي دانشجويان شاهد وايثارگر باستاد اموردانشجويان شاهد وايثارگر مي باشد .   مدت زمان امتحان (ميان ترم وپايان ترم ) براي دانشجويان جانباز؛ باتوجه به وضعيت جسماني لانها بنابه تشخيص كميسيون پزشكي يا پزشك متعهد دانشگاه وتاييد ستاد امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه؛ حداكثر تا 2برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است . 

 

8- تبصره الحاقي به ماده 44- نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصيل جانباز با حداقل 30% جانبازي وزوجه جانباز 50% به بالا(ورودي هاي 67 بعد ) درميانگين نمرات آنان محسوب نمي شود؛ مشروط براينكه نمرات هريك از دروس مزبور پس از اخذ آنها دراولين فرصت ممكن وشركت درامتحان هاي آنها كمتر از 12 نباشد .براي دانشجويان جانبازي كه درصد جانبازي آنان بيش از 35% باشد؛ به ازاي هر 10% اضافه جانبازي؛ يك درس به سه درس فوق افزوده مي شود ودرهر حال تعداددروس حذف شده نبايد از پنج درس تجاوز نمايد .   دانشجويان ايثارگر مي توانند دروس مزبور را بارعايت ساير شرايط دردونيمسال تكرار كند.

 

9- تبصره الحاقي به ماده 48-در صورتي كه مرخصي براي درمان صدمات ناشي از جنگ باشد ومدت درمان بيش از يك ماه ادامه يابد ومدارك مربوط مورد تاييد كميسيون پزشكي يا پزشك متعهد دانشگاه باشد؛ آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود .

 

10- تبصره الحاقي به ماده 52 و تبصره آن- براي دانشجويان شاهد و ايثارگر؛ نمرات دروس گذرانده شده كه دردانشگاه مقصد پذيرفته نشده است؛ درميانگين او محاسبه نمي شود.براي انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر  گذراندن حداقل 14 واحد درسي كفايت مي كند.

 

11- تبصره الحاقي به ماده 4-58 :دانشجويان شاهدوايثارگر مي توانند درصورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ از شرايط احراز رتبه نسبي؛ از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر تغييررشته دهند.

اين آيين نامه در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شوراي عالي برنامه ريزي به تصويب رسيدوبا تصويب آن كليه مقررات مغايرلغو مي گردد واز تاريخ تصويب لازم الاجرا است .

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.