دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
آيين نامه آموزشي رشته هاي طرح آموزش معلمان

 

 آيين نامه آموزشي رشته هاي طرح آموزش معلمان   

 

ماده 1 :در حال حاضر رشته هاي تحصيلي  طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامي در دوره کارداني عبارت است از آموزش ابتدايي، علوم تجربي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، ديني و عربي و آموزش زبان انگليسي و دوره کارشناسي ناپيوسته رشته هاي دبيري آموزش ابتدايي ؛ علوم تجربي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، الهيات و معارف اسلامي و زبان انگليسي است.

تبصره 1 - کليه فارغ التحصيلان دوره هاي کارداني رشته هاي مذکور مي توانند در آزمون کارشناسي ناپيوسته همان رشته شرکت نمايند و پس از احراز قبولي ادامه تحصيل دهند.

تبصره 2 - فارغ التحصيلان دوره  کارداني ديني و عربي مي توانند در آزمون ورودي دوره کارشناسي ناپيوسته الهيات و معارف اسلامي شرکت نموده و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند .

تبصره 3 - دارندگان  مدرک فوق ديپلم از مراکز آموزش ضمن خدمت و مراکز تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش به تناسب رشته تحصيلي ، مجاز به شرکت در آزمون کارشناسي ناپيوسته رشته هاي طرح آموزش معلمان مي باشند. مدرک اعطايي به دارندگان مدرک کارداني از مراکز ضمن خدمت مدرک داخلي قابل قبول وزارت آموزش و پرورش است.

ماده 2 :تحصيل در رشته هاي تحصيلي طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامي در طول نيمسال هاي اول و دوم سال تحصيلي در روزهاي آخر هفته ( پنچشنبه و جمعه ) و  در ترم تابستاني در طول هفته مي باشد.

ماده 3 :هر سال تحصيلي در اين طرح مرکب از دو نيمسال و يک ترم تابستاني است.

تبصره 1 - تشکيل ترم تابستاني در طرح آموزش معلمان به استثناي آن تعداد از واحدهاي دانشگاهي که اسامي آنها در دفترچه راهنماي آزمون قيد گرديده است الزامي است و طول مدت آن 6 هفته است.

تبصره 2 - ترم تابستاني در واحد هاي دانشگاهي ملزم به اجراي آن ، از نظر مرخصي همانند نيمسال هاي اول و دوم سال تحصيلي محسوب مي گردد و عدم شرکت دانشجو در اين ترم غيبت تلقي خواهد شد.

ماده 4 :تعداد واحد هاي درسي دوره  کارداني و کارشناسي ناپيوسته رشته هاي طرح آموزش معلمان بر اساس برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين شده است.

ماده 5 :پذيرفته شدگان دوره هاي کارشناسي ناپيوسته موظف به گذراندن دروس جبراني لازم براساس سرفصل رشته مربوط مي باشد.

ماده 6 :تعداد واحد هاي درسي انتخابي دانشجويان اين طرح در يک ترم تحصيلي اعم از نيمسال اول و دوم و يا دوره تابستان ، جز در مواردي که واحد دانشگاهي نتواند درس ارائه کند يا بدليل رعايت پيش نيازها امکان اخذ واحد درسي ميسر نشود ، نبايد از 8 واحد کمتر باشد مگر در آخرين ترم تحصيلي که دانشجو با کمتر از 8 واحد فارغ التحصيل مي گردد.

ماده 7 :حداکثر واحد هاي درسي انتخابي در هر يک از نيمسال هاي اول و دوم 15 واحد و در ترم تابستان 12 واحد درسي مي باشد . مشروط بر اينکه تعداد واحد هاي درسي اخذ شده توسط دانشجو در يک سال  از 40 واحد تجاوز نکند.

تبصره 1 - در واحد هاي دانشگاهي که ترم تابستان را داير ندارند در هر يک از نيمسال هاي اول و دوم 17 واحد درسي ارائه مي گردد. اين واحد هاي دانشگاهي حق ارائه درس در دوره تابستان را نخواهند داشت اما در صورت درخواست دانشجو براي گذراندن حداکثر 6 واحد درسي در دوره تابستان ، واحد دانشگاهي مختار است وي را به واحد دانشگاهي ديگري که مجاز به ارائه دروس مي باشد معرفي نمايد.

تبصره 2 - در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد حتي اگر ترم قبل مشروط شده باشد با موافقت گروه آموزشي ذيربط مي تواند  تمام واحد هاي درسي باقيمانده را  ولو اينکه در بين آنها دروس پيش نياز وجود داشته باشد در يک نيمسال  ( نه در دوره تابستان) انتخاب نمايد.

تبصره 3 - چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و فقط 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد ( بدون احتساب درس وصاياي حضرت امام ( ره )  روخواني قرآن) مي تواند با نظر گروه و رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينکه بيش از 10 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره 4 - نيمسال تحصيلي يا ترم تابستاني که دانشجو بيش از 7 واحد درسي انتخاب نمايد جزو سنوات تحصيلي او محسوب مي گردد و چنانچه ميانگين دروس گذرانده شده وي کمتر از 12 باشد مشروط به حساب مي آيد و نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره 5 -دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي ميکندجزدر آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 10 واحد درسي را در آن نيمسال ندارد.

تبصره 6 - دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي آموزش معلمان مي توانند يکبار در يکي از نيمسال هاي اول و دوم سال تحصيلي يا ترم تابستان با استفاده از ماده 55 آيين نامه آموزشي حداکثر تعداد 7 واحد درسي را ( کمتر از حداقل واحد درسي مجاز ) در واحد دانشگاهي ديگر بگذرانند .

تبصره 7 - دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي آموزش معلمان حق استفاده از تبصره 5 ماده 19 آيين نامه آموزشي را نخواهند داشت .

ماده 8 :حداقل مهلت تحصيل در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته طرح آموزش معلمان 2 سال و حداکثر 4 سال مي باشد.

تبصره 1 - در صورت نياز، شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مي تواند يک نيمسال به حداکثر مدت مجاز تحصيلي اضافه نمايد.

تبصره 2- مبناي محاسبه مدت مجاز تحصيل اولين ترمي است که واحد دانشگاهي موفق به تشکيل کلاس مي گردد.

تبصره 3 - دانشجوياني که علاوه بر دروس دوره، ملزم به گذراندن تعدادي دروس به عنوان دروس جبراني يا پيش نياز دانشگاهي مي باشند، به ازاي هر 6 واحد درسي اضافه يک نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيلي آنان اضافه مي گردد.

ماده 9 :دانشجويان رشته هاي طرح آموزش معلمان مجازند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته حداکثز ار سه ترم مرخصي استفاده نمايند.

ماده 10 :با تصويب شوراي آموزشي واحد مي توان يک نيمسال به مرخصي تحصيلي دانشجو اضافه نمود.

ماده 11:انتقال دانشجويان اين طرح به نظام آموزش دوره اي و پاره وقت ممنوع است.

ماده 12 :دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي طرح آموزش معلمان در صورتي که دو ترم متوالي و يا متناوب مشروط شوند چنانچه ميانگين کل انان کمتر از 10 باشد در هر مرحله از تحصيل اخراج مي شوند اما اگر ميانگين کل آنها حداقل 10 باشد در شمول تبصره هاي 1 - 2 - 3 - 4 و   5 ماده 46 آيين نامه نظام آموزش دوره اي قرار مي گيرند.

ماده 13:پذيرش و معادلسازي دروس دانشجويان رشته هاي طرح آموزش معلمان به استثناي دروس عمومي گذرانده شده در مراکز تربيت معلم که مقررات خاصي بر آن حاکم است برابر ماده 67 آيين نامه آموزشي صورت مي گيرد.

تبصره - هيچ يک از دروس گذرانده شده در دوره هاي مراکز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش و همچنين دروس تخصصي مراکز تربيت معلم قابل معادلسازي نيست .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.