دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
نظام درسي

 

نظام درسي 

 

ماده 12 :هر درس ، بخش مستقلي از برنامه آموزشي است که در يک موضوع مشخص و براي يک نيمسال تحصيلي ارائه مي شود.

ماده 13:دروس دوره دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي ، پايه ، اصلي و تخصصي تقسيم  مي شود.

1-13 دروس عمومي به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود .گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است.

2-13 دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود.

3-13 دروس اصلي، اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشکيل مي دهد.

4-13 دروس تخصصي ، به منظور افزايش توان علمي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد. 

ماده 14 :هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود.

1-14 درس مستقل درسي است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست.

2-14 درس وابسته : درسي است که انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود.

3-14 درس پيشنياز: درسي است که درک مطلب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري  که وابسته آن ناميده مي شود ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه  گردد.

4- 14 دروس هم نياز : دروسي است که بايد با هم  در يک نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند.

ماده 15 : درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود.

1-15 درس الزامي درسي است که گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.

2-15 درس انتخابي درسي است که دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي کند .

ماده 16 :درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري عملي تقسيم مي شود.

1-16 درس نظري حاوي مجموعه اي از دانش هاست که بصورت خطابه ، کنفرانس ، سمينار و بحث و گفتگو تعليم داده مي شود.

2-16 درس عملي حاوي مجموعه مهارتهايي است که انتقال آنها محتاج به تمرين ، عمليات کارگاهي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و صحرايي است.

3-16 درس نظري عملي مجموع دانشها ومهارتهايي است که به هر دو صورت فوق تواما تدريس مي شود.

ماده 17 :در تمامي واحد هاي دانشگاهي براي يک رشته معين ، برنامه درسي مصوب يکساني به اجرا گذاشته مي شود.

 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.