دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
مدیر امور مالی

مدیر امور مالی 

                              عبدالرحمن رحمتی 

 

 

شرح وظایف مدیر مالی

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه ها و آیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی
 • نظارت بر کلیه دریافتها وصولی های واحد (شهریه) طبق آیین نامه های و بخش نامه های صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت در تهیه و تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان و اعضاء هیات علمی و حق التدریس و غیره
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها  پرداخت های عمرانی
 • نظارت بر پرداختهای پژوهشی از قبیل طرح های پژوهشی و خرید هایی که مجوز پرداخت از بودجه پژوهشی دارند و غیره
 • نظارت برخریدها و معاملات و معاملات دانشگاه بر اساس بخشنامه های مالی صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت بر پرداختها و انطباق آنها با ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سازمان مرکزی
 • نظارت بر تنظیم صحیح اسناد حسابداری و مارک مالی و ثبت دقیق اسناد در دفاتر کل و روزنامه ها و همچنین
 •  نظارت بر نگهداری  اسناد و مدارک مالی
 • نظارت و همکاری در تهیه تراز نامه های ماهیانه و پایان سال واحد و همچنین پیگیری تسویه حسابهای فی مابین واحد و پیش پرداختها و بدهکاران و بستانکاران و تنخواه گردان و همچنین پیگیری مغایرتهای بانکی عضو کمیته وام کارکنان و نظارت بر پرداخت وامها بر اساس بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت بر اجرای دقیق رسیدها و حواله های انبار (تعدادی و ریالی
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد از قبیل بودجه های سه ماهه و پیش بینی بودجه سال آتی
 • نظارت و راهنمایی های لازم در رابطه با امور حسابداری مراکز تابعه و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه های مالی صادره از سازمان مرکزی به مراکز ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها از طریق هماهنگی با مسئولین ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای سایر امورمالی واحد
 • نظارت بر مصرف اعتبارات طبق مقررات و ضوابط قانونی
 • رسیدگی به اسناد و مدارک مالی با توجه به مقررات و آئین نامه های مربوط
ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.